People

Faculty

Control and Automation

 


 

Prof. Shyh-Leh Chen

 


 

Prof. Jungwei John Cheng

 


 

Prof. Rong-Shine Lin

 


 

Prof. Norbert Michael Mayer

 


 

Prof. Eileen Chih-Ying Yang

Advanced Manufacturing and Measurement

 


 

Prof. De-Shin Liu

 

 

 


 

Prof. Wen-Hsin Hsieh

 


 

Prof. Chih-Chun Cheng

 


 

Prof. Jong-Ning Aoh

 


 

Prof. Hong-Tzong Yau

 


 

Prof. Yuan-Yao Li

 


 

Prof. Yung-Chou Kao

 


 

Prof. Hsiang-Chen Wang

 


 

Prof. Pai-Chen Lin

 


 

Prof. Guo-En Chang

 


 

Prof. Yong-Song Chen

A.I and IoT

 


 

Prof. Rong-Guey Chang

 


 

Prof. Pao-Ann Hsiung

 


 

Prof. Ya-Han Hu

 


 

Prof. Alan Liu

 


 

Prof. Peng-Sheng Chen

 


 

Prof. Yu-Ling Hsueh

 


 

Prof. Huei-Yung Lin

Signal Processing and Communications

 


 

Prof. Wen-Nung Lie

 


 

Prof. Rachel Chiang

 


 

Prof. Ching-Chun Huang

 


 

Prof. Huang-Chen Lee